Openbaar groen, de burger centraal

De rol van de overheid en semioverheidsinstantie, zoals woningbouwcorporaties, verandert sterk. De wensen en behoeftes van bewoners spelen veel meer een centrale rol en daarmee verandert ook de wijze waarop de buitenruimte is ingericht. Onderstaande punten zijn hierin leidend. 

  • Opgavegericht werken – ken de opgaves die gewenst zijn. Wat doet u en waarom, en hoe voert u het uit? Kiest u voor bewonersparticipatie en zo ja, in welke vorm?
  • Datagestuurd werken – weet wat u heeft (functie, kwaliteit) en ken de onderhoudsstaat ervan. In welke kwaliteit verkeren het groen, de speeltoestellen en de fietsenrekken? Volstaat het en voor hoelang? Hoe legt u die gegevens vast?
  • Asset-management – optimaal beheer met een balans tussen gewenste functies, kosten en risico’s. Sluit de inrichting aan op de behoeftes van bewoners? Waar ligt het beheeroptimum van het onderhoudsniveau? Te hoog levert hoge kosten op, te laag achterstallig onderhoud.
  • Integraal beheer – afstemming van onderhoud tussen de diverse disciplines: 1+1= 3 IBOR -> kunt u met uw groenrenovatie meelopen met infrastructurele renovaties?

Planmatig groenonderhoud

Diverse beleidsdocumenten vormen het kader voor het te bepalen beheer en onderhoud. Welke waarden zijn belangrijk voor bewoners, welke groenstructuren zijn van belang, wat heb ik aan groen, in welke staat verkeert dat en welk kwaliteitsniveau wil ik handhaven of nastreven en wat betekent dat voor de jaarlijkse beheerlasten en investeringen? Hoe wordt de burger betrokken in de planvorming?

 

Groenadvies

Wij kunnen u ondersteunen met praktisch advies, het opstellen van diverse beleidsdocumenten en het in beeld brengen van het huidige groenareaal en de kwaliteit ervan. U haalt met ons de nodige groenkennis in huis.

Advies op maat

Onze ontwerpen maken inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn van zowel kleine als grote oppervlakten. Voor gemeentes en overheden ondersteunen wij bij RAW-bestekken, technische voorbereiding en groenadvies. Ook doen wij ecologisch vooronderzoek. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak of gerichte ondersteuning.

  Naar contactformulier >>>